Kết quả tìm kiếm

HAGL Agrico chuyển nhượng 3 công ty con

Toàn bộ vốn của các công ty được thành lập để phát triển mảng cao su và chăn nuôi bò của HAGL Agrico sẽ chuyển về Thadi.