Thủy điện Miền Trung (CHP) chốt danh sách cổ đông phát hành 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Năm 2017 tổng tỷ lệ 26%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 16% bằng tiền mặt.

Thủy điện Miền Trung (CHP) chốt danh sách cổ đông phát hành 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 22/6 tới đây CTCP Thủy điện Miền Trung (mã chứng khoán CHP) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 126 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 của công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2017 Thủy điện Miền Trung đạt gần 878 , vượt 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 410 tỷ đồng, vượt 85% cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đó ĐHCĐ đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 26%, trong đó trả 10% bằng cổ phiếu và 16% bằng tiền mặt. Trước đó đã tạm ứng 10% trong tháng 2/2018, số còn lại 6% bằng tiền sẽ trả trong thời gian tới.

Năm 2018 Thủy điện Miền Trung đặt mục tiêu đạt 613 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 170 tỷ đồng.

Theo InfoNet

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ