Sau 15% cổ tức bằng tiền, Công ty khử trùng Việt Nam (VFG) chia tiếp 30% cổ phiếu thưởng

Dự kiến sau phát hành, Công ty khử trùng Việt Nam sẽ lên 237,7 tỷ đồng.

Sau 15 cổ tức bằng tiền, Công ty khử trùng Việt Nam (VFG) chia tiếp 30 cổ phiếu thưởng

HĐQT CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFG) vừa họp thông qua phương án điều lệ từ nguồn của công ty.

Cụ thể, VFG dự kiến phát hành gần 5,48 triệu cổ phiếu mới chia thưởng cho cổ đông, tỷ lệ phát hành 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá 54,8 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, Thuốc khử trùng Việt Nam sẽ tăng vốn điều lệ lên 237,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. Thời gian phát hành trong năm 2017.

Năm 2016, Thuốc khử trùng Việt Nam đạt 2.428 , đạt 146,3 tỷ đồng. ĐHCĐ công ty cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 25%. Trong đó, 15% đợt cuối sẽ được chi trả cho cổ đông chốt danh sách vào ngày 4/5 tới đây.

Tính đến cuối năm 2016, Thuốc khử trùng Việt Nam còn 26,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 231,5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Ngoài ra, các quỹ khác thuộc chủ sở hữu còn gần 27 tỷ đồng.

Năm 2017 Thuốc khử trùng Việt Nam đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 150 sau thuế. Công ty cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt 472,7 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 25,7 tỷ đồng, giảm 8% so với lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Theo Thời đại/HSX

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ