NHNN: Gói 30.000 tỷ đồng chính thức được gia hạn đến cuối năm từ 1/8

Dòng vốn rẻ tiếp tục được giải ngân vào các hợp đồng tín dụng đã ký với một số nhóm khách hàng trước ngày 31/3/2016 và được các ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

NHNN: Gói 30.000 tỷ đồng chính thức được gia hạn đến cuối năm từ 1/8

NH sẽ hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi hoặc bù trừ cho khách hàng nếu đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ

NHNN vừa ban hành Thông tư 25/TT- NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, quy định gia hạn với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê thuộc gói 30.000 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2016.

Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, việc giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi NHNN giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng trong vòng 36 tháng kể từ ngày Thông tư 11 trên có hiệu lực (từ ngày 1/6/2013).

Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, NHNN đã quyết định tiếp tục giải ngân số tiền tái cấp vốn đến hết năm 2016 từ ngày 1/8.

Theo đó, đối tượng gia hạn là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua ; thuê, mua ; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. So với quy định tại Thông tư 11/2013 – TT NHNN, đối tượng cho vay được thu hẹp lại và không còn các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang .

Thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016. Điều này áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được các ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực sẽ được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ hai điều kiện. Một là, các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Hai là, các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11.

Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng, tức 1/10, hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Theo NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ