Kết quả tìm kiếm

Thương mại toàn cầu phục hồi nhanh

Hoạt động xuất nhập khẩu toàn cầu phục hồi nhanh hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính trước đây, nhờ Trung Quốc.